Medio 2007 werden de eerste contacten gelegd tussen een aantal ouders die zich afvroegen waar zij voor hun zoon of dochter met een beperking in de toekomst een veilige en mooie woonplek zouden kunnen vinden. Al pratend met elkaar waren we het er snel over eens dat het fantastisch zou zijn als we binnen de gemeente Oisterwijk een ouderinitiatief van de grond zouden kunnen krijgen.
Onder begeleiding van MEE is een traject doorlopen om een gezamenlijke zorgvisie te ontwikkelen. Na een kleine 3 jaar van samen discussieren, bespreken van standpunten, contacten leggen en informatie verzamelen werd onze zorgvisie medio 2010 definitief vastgelegd. Deze zorgvisie was onze basis waarop we stap voor stap verder zijn gegaan. Zo bleek ASVZ als zorgaanbieder het beste bij ons te passen en was onze zorgvisie ook leidend bij alle besprekingen omtrent de bouw. Inmiddels is ons ouderinitiatief gerealiseerd en hebben we onze zorgvisie nog eens uitvoerig met alle ouders onder de loep genomen. Na een paar kleine aanpassingen is onze zorgvisie weer actueel en vastgelegd als "Zorgvisie GOED wonen Oisterwijk 2015" (zie hieronder de volledige tekst)
Bent u nog op zoek naar een fijne woonomgeving voor uw zoon of dochter en kunt u zich vinden in onze zorgvisie? Momenteel hebben we geen vrije appartementen maar er is wel de mogelijkheid om aan te melden voor onze wachtlijst. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.
 

Zorgvisie GOED wonen Oisterwijk 24-4-2015 (downloaden als PDF bestand)

Zorgvisie GOED Wonen Oisterwijk 2015 (Update 24-4-2015)

Uitgangspunten:
-          Leidend beginsel is dat wordt uitgegaan van scheiding van wonen en zorg. De ouders/ vertegenwoordigers van de bewoners zijn verantwoordelijk voor de realisatie van het woonproject en voor het stellen van de kaders voor het woonproject. Uitvoering van de zorg is belegd bij een erkende zorgaanbieder.
-          De begeleiding van de bewoners is gebaseerd op het uitgangspunt van normaal, wat normaal kan en bijzonder waar nodig.
-          De bewoners moeten zich te allen tijde veilig voelen, zowel op het fysieke als op het sociale vlak. Een belangrijke taak voor de begeleiding is dit gevoel van veiligheid voortdurend in stand te houden.
-          Mogelijke deelnemers aan het woonproject zijn (jong)volwassenen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Dit impliceert dat het woonproject volledig rolstoeltoegankelijk moet zijn. De verstandelijke niveaus van de bewoners kunnen onderling verschillen (verticale opbouw).
-          Doelstelling is niet alleen het realiseren van een woonproject, maar daarbij ook realiseren dat de bewoners contact hebben met de omgeving en, indien realiseerbaar, binnen die omgeving hun werk of dagbesteding kunnen hebben.

-          De regie over het vaststellen van de zorg voor en begeleiding van de bewoners wordt bepaald in samenwerking tussen bewoners, bestuur, ouders en zorgaanbieder.

Onderlinge verhoudingen bewoners

Alle mensen zijn welkom in ons woonproject, ongeacht geslacht, geaardheid of afkomst.

Iedere bewoner heeft zijn eigen appartement. Daarnaast is er sprake van een of meer gemeenschappelijke ruimtes, die de mogelijkheid bieden om gezamenlijke activiteiten uit te voeren.

Samenwonen is niet toegestaan binnen GOED wonen Oisterwijk.

Bewoners bepalen zelf met wie en wanneer zij af willen spreken. In verband met de veiligheid voor andere bewoners, is daarbij wel toezicht door de begeleiding vereist. Binnen het woonproject is het mogelijk dat logés blijven overnachten in het eigen appartement van degene die de logé heeft uitgenodigd. Logés kunnen in principe geen aanspraak maken op zorg.

 

Het is niet toegestaan dat gasten/logés in het appartement verblijven als de bewoner van dat appartement zelf niet aanwezig is.

De regels van de groep worden door bewoners, ouders en zorgaanbieder in gezamenlijk overleg bepaald. Deze regels worden regelmatig geëvalueerd.

Ten behoeve van de onderlinge contacten is het uitgangspunt dat gezamenlijk wordt gegeten en gekookt. Iedereen in het woonproject kan wel zelf beslissen over alleen of gezamenlijk eten. Bij gezamenlijk eten wordt het menu in onderling overleg met de bewoners vastgesteld. De bewoners helpen, naar vermogen, bij het doen van de boodschappen en het koken. Het niet deelnemen aan gezamenlijke maaltijden wordt tijdig gemeld bij de begeleiding. De begeleiding waakt voor vereenzaming van de bewoners en stimuleert om mee te doen aan gemeenschappelijke activiteiten.

Locatie en infrastructuur

Omdat het streven is zo veel mogelijk contact te hebben met de omgeving, is het woonproject gerealiseerd nabij het centrum van Oisterwijk, op loopafstand van voorzieningen (zoals winkels) en openbaar vervoer.

Het woonproject is gerealiseerd als een besloten voorziening met een centrale ingang en een interne ontsluiting naar de eigen appartementen om de veiligheid van de bewoners te kunnen garanderen. Om deze veiligheid te kunnen garanderen is audio/visuele apparatuur in het woonproject aanwezig. Daarnaast is er, gezien de beperking van de bewoners, ook aandacht besteed aan de (verkeers-) veiligheid rondom het woonproject.

Het woonproject is opgebouwd uit 3 woonlagen van 2x 6 / 1x7 appartementen met op iedere woonlaag een eigen gemeenschappelijke leefruimte. Het woonproject biedt op deze manier onderdak aan 3 woongroepen. Bewoners kunnen elkaar wederzijds bezoeken. De bewoners hebben de mogelijkheid om in een veilige situatie buiten te verblijven in de tuin of op een van de balkons grenzend aan de gezamenlijke huiskamers. Daarnaast is er ook een gezamenlijke binnentuin (patio).

Iedere bewoner heeft de beschikking over een eigen appartement, bestaande uit een woonkamer, een aparte slaapkamer, een keukenvoorziening en eigen sanitaire voorzieningen. In verband met de zelfstandigheid van bewoners is er binnen de sanitaire voorzieningen ook rekening gehouden met aansluitingen voor wasmachines e.d.

Op elke etage is één appartement dusdanig aangepast dat dit geschikt is voor een bewoner die rolstoelafhankelijk is. De overige appartementen zijn allemaal rolstoeltoegankelijk zodat bewoners te allen tijden bij elkaar op bezoek kunnen.

Het woonproject heeft voldoende mogelijkheden om eigen spullen (zoals fietsen e.d.) veilig te kunnen opbergen. Daarvoor zijn er inpandige bergingen aanwezig.

In verband met de noodzaak om 24-uurs zorg te realiseren, is er een werkruimte en slaapgelegenheid voor ondersteunend personeel binnen het woonproject.

Er zijn voorzieningen aanwezig in het gebouw voor wassen en strijken voor bewoners die dit niet zelfstandig kunnen.


Relatie met de zorgaanbieder

De Stichting Goed Wonen Oisterwijk heeft gekozen voor scheiden van wonen en zorg. Dit impliceert dat Stichting GOED wonen Oisterwijk een zorgleveringscontract heeft afgesloten met een erkende zorgaanbieder, gebaseerd op de door de ouders geformuleerde zorgvraag.

Het zorgteam is verantwoordelijk voor de begeleiding van de bewoners en respecteert de privacy van de bewoners. Het zorgteam richt zich op de persoonlijke ontwikkeling van de bewoners en op het functioneren van de groep als geheel.

Er zal altijd personeel aanwezig zijn, als er bewoners aanwezig zijn. De bewoners weten ook altijd wie van het professionele team van GOED wonen Oisterwijk aanwezig is. De bewoners stellen het aanwezige personeel altijd op de hoogte van aan- of afwezigheid.

De bewoners voeren samen met de begeleiding een gezamenlijke huishouding. Het zorgteam is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimtes en de individuele appartementen. De bewoners dragen naar vermogen bij aan het schoonhouden van eigen appartementen. Hierbij hebben de ouders geen taak.

De “commissie zorg” (bestaande uit een aantal ouders + 1 persoon uit het stichtingsbestuur) onderhoudt contact met de zorgaanbieder, dan wel de locatiemanager, voor de algemene belangen van de bewoners. Dit om te voorkomen dat alle ouders apart gaan communiceren over algemene zaken die voor alle bewoners van de woonvoorziening of woongroep van belang zijn.

In het woonproject is een slapende nachtdienst aanwezig, die gebruik kan maken van de aanwezige audiovisuele apparatuur.

Het zorgteam heeft de beschikking over sleutels van het woonproject en van alle appartementen en mag deze, in geval van nood, gebruiken.

Onderlinge verhouding ouders/vertegenwoordigers

Bewoners en hun ouders/verzorgers beslissen onderling of de ouders over een sleutel van het appartement kunnen beschikken. Als ouders een sleutel hebben, dan mag deze uitsluitend worden gebruikt om toegang te krijgen tot het appartement. In verband met de beperking en privacy van de bewoners is het niet toegestaan om onaangekondigd de gemeenschappelijke ruimtes te bezoeken.

Om het project goed te laten functioneren zijn er diverse commissies en projectgroepen gevormd. Van alle ouders/vertegenwoordigers wordt verwacht dat zij deelnemen aan een of meer commissies of projectgroepen. Bij voorkeur maakt een bestuurslid van de stichting deel uit van iedere commissie. De verschillende commissies /projectgroepen werken een voorstel uit, dat ter goedkeuring aan de Stichting of Vereniging wordt voorgelegd.

Om tot optimale realisatie van het woonproject te komen, wordt van alle ouders/ vertegenwoordigers een evenredige inbreng van tijd en inzet verwacht.

 

Aldus vastgelegd door alle ouders en bestuur Stichting GOED wonen Oisterwijk,

24-4-2015